Viihdekuoroliitto Ry säännöt

VIIHDEKUOROLIITTO RY SÄÄNNÖT[a]

Merkitty yhdistysrekisteriin 22.2.1995/162.837, sääntömuutos päivitetty 11.2.2016

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Viihdekuoroliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia viihdekuorojen ja viihdekuorolaisten yhteystyöelimenä sekä yhteyden pitäminen muihin musiikkialan edustajiin ja yhteisöihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää konsertteja, valtakunnallisia viihdekuoropäiviä ja osallistua ohjelmallaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys järjestää kursseja, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä jäsenilleen opinto- ja virkistysmatkoja. Yhdistys voi harjoitta julkaisutoimintaa. Yhdistyksen jäsen ei ota palkkaa tai palkkiota esiintymisistään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi jakaa stipendejä.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä viihdekuoroja. Lisäksi voi yhdistyksessä olla myös henkilöjäseniä ja kannatusjäseniä.
Jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Hallitus voi erottaa sellaisen jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuja tai on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä . Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri kaksi yhdessä.

6. TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Varsinaisen kokouksen kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräisen kokouksen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen yleisen kokouksen määräämässä lehdessä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä keväällä ennen maaliskuun loppua ja syksyllä ennen marraskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kullakin varsinaisella jäsenyhdistyksellä on 1  ääni jokaista yhdistyksensä 10 jäsentä kohden. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sen mukaan kuinka monesta jäsenestä jäsenyhdistys on suorittanut Viihdekuoroliiton jäsenmaksun kuluvalta kaudelta. Äänioikeus todistetaan valtakirjalla. Muilla jäsenmaksun suorittaneilla henkilöjäsenillä on 1 ääni.
Yhden yhteisön äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa läsnä olevien jäsenten äänimäärästä.  Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Kannatus- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

9. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma;
6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio;
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
8. päätetään hallituksen jäsenten määrä;
9. valitaan hallituksen jäsenet (4-8 kokouksen päätöksen mukaan);
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa;
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asia:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli jäsenyhdistys tai jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta tai neljä (4) viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.